Mijn Burgerlijke Algemene Voorwaarden

Updated MijnBAV.Link 12-02-2023 Versie 20230101V3.6BAV 

Juridische Kennisgeving van

Burgerlijke Algemene Voorwaarden

degene die deze Burgerlijke Algemene Voorwaarden stelt is primair Sui-Iuris Notabel

Gericht aan de hoogstgeplaatste bestuurder van welke rechtsvorm dan ook, hij of zij is en blijft te allen tijde hoofdelijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk. Zeer aandachtig en in volledigheid lezen om al het onderstaande naar de letter te hebben begrepen en verstaan tot naleving van deze Burgerlijke Algemene Voorwaarden, hierna tevens genoemd als ‘Voorwaarden’; Zulks Individueel gesteld door Partij, hij of zij –‘IK’–, die deze Voorwaarden aan u stelt; MijnBAV.Link versie 20230101V3.6BAV[zonder tussenruimte individueel nr twaalf cijfers];

deze Voorwaarden, versie 20230101V3.6BAV zijn ingegaan op 1 januari 2023 en gelden voor onbepaalde tijd;

deze Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht voor elke transactie, aankoop, of contract;

begrippen;

 1. Sui-Iuris Notabel

 2. Contractant

 3. Partij

 4. Wederpartij (‘U’)

 5. Partijen

 6. Contract

 7. Automatisme

 8. Privacy


betekenis en juridische strekking begrippen:


 1. Sui-Iuris Notabel = Sui-Iuris houdt in dat hij of zij –‘IK’– niet onderworpen is aan het gezag van enig iemand anders, Notabel houdt in, voornaam, prominent,statig, treffelijk, verheven, vooraanstaand, waardig aanzienlijk (bn) ; Notabel, prominent, respectabel, treffelijk, voornaam; tevens bij voornaam genoemd; de voornamelijke identificeert zich niet met het rechtssubject ‘Burger-Identiteit maar de voornamelijke bedient zich slechts van het rechtssubject ‘Burger-Identiteit wanneer hij of zij dit wenst voor het aangaan van handelsbetrekkingen in het Burgerlijk Recht;

  Sui-Iuris Notabel ondertekent in volwaardige representatieve capaciteit;

 2. Contractant = Partij, hij of zij –‘IK’–, deze verbindt zich aan de leveringsvoorwaarden van de Wederpartij als de Wederpartij erkent dat deze Burgerlijke Algemene Voorwaarden superieur zijn aan de door hem of haar –‘Wederpartij’– gestelde leveringsvoorwaarden;

 3. Partij = contractant, hij of zij –‘IK’–, die conform 1), 2) het initiatief neemt tot rechtshandelen met rechtsgevolgen en pas handelt als ‘Burger’ nà het vervolmaken van dit rechtshandelen, niet eerder, MET NADRUK; geenszins onderwerpt contractant, hij of zij – ‘IK’– zich aan verplichtingen die wederpartij alreeds is aangegaan met enige derde of meerdere derden in welke hoedanigheid ook en van welke publiekrechtelijke, publiek-

  privaatrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie dan ook, contractant, hij of zij –‘IK’– staat hier juridisch geheel buiten;

 4. Wederpartij (‘U’) = leverancier van producten en/of diensten en/of faciliteiten, de leverancier houdt zich te allen tijde aan deze superieuriteit van deze Burgerlijke Algemene Voorwaarden en aanvaardt automatisch de nietigheid van bepalingen in de door hem of haar gestelde leveringsvoorwaarden die strijdig zijn met de Burgerlijke Algemene Voorwaarden;

 5. Partijen = hij of zij –‘IK’–, en –hem of haar (‘U’)– , beiden zoals bovengenoemd zijn biologische entiteiten die in hun aard door geboorte ter wereld gekomen en handelend in volledige gelijkwaardigheid zijn jegens elkaar, in alle redelijkheid en billijkheid, rechtsvormen, rechtspersonen, dit zijn slechts juridische ‘vehikels’, dode ficties die zelf geen rechtshandelen met rechtsgevolgen tot stand kunnen brengen of strafbare feiten kunnen begaan, alleen zij die in de naam van de betreffende rechtsperso(o)n(en) handelen kunnen rechtshandelen; partijen respecteren in al het handelen dat zij bedrijven, dus ook het niet-rechtshandelen, jegens elkaar onophoudelijk en ononderbroken de allerhoogste wet die als zodanig boven alle wetten en bepalingen staat; Niet stelen, niet dwingen, niet doden, niet kwaadspreken;

 6. Contract = zowel de tweezijdig getekende overeenkomst als de éénzijdig getekende overeenkomst, in het laatste geval betreft dit een verbintenis die partij aangaat als gevolg van een aanbod van wederpartij op afstand, contractant, partij kan rechtstreeks in persona een verbintenis aangaan met een rechtspersoon, wederpartij, te allen tijde blijft wederpartij de hoogste bestuurder van de betreffende rechtspersoon, het is de hoogste bestuurder van wederpartij die zelf hoofdelijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk is en blijft indien wederpartij op welke wijze of door welke oorzaak dan ook op de overeenkomst in gebreke is, dit geldt evenzeer voor de contractant;

 7. Automatisme = elke uiting, betreft bekendmaking van enige ‘regeling’ niet door menselijk ingrijpen die binnen het Contract tot stand is gekomen, deze wordt geacht tot stand te zijn gekomen als zou zij door menselijk ingrijpen met de hand zijn vervaardigd, in vol geweten, voor eigen verantwoording en aansprakelijkheid van de hoogste bestuurder van wederpartij die zelf hoofdelijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk is en blijft, die hoogsteigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hoogste bestuurder van wederpartij omvat al het ‘Automatisme’, waarin nadrukkelijk Artificiële Intelligentie is begrepen, ID-tracking, hieraan gekoppelde of niet gekoppelde Biometrische data e.d., registratie van de waarde-uitwisseling in wederzijdse prestatie van vergoeding waarin elke mogelijk denkbare betaalwijze tot vergoeding is begrepen, alle data dienaangaande;

 8. Privacy = alle data dienaangaande binnen Automatisme als voornoemd, maar ook schriftelijke, handgeschreven notities of individuele documenten die met de hand zijn opgemaakt binnen een geautomatiseerde opslag (computer, server ed.); dit mag nimmer met derden worden gedeeld en blijft strikt Privaat slechts beperkt tot Partij en Wederpartij opdat zij zich zelve houden aan en geen aanleiding geven aan anderen tot schending van de allerhoogste wet die boven alle wetten en bepalingen staat; Niet stelen, niet dwingen, niet doden, niet kwaadspreken.


Toepasselijkheid voor partijen

§ 01. Contractant is partij, partij is initiatiefnemer, partij is leidend;


§ 02. Wederpartij neemt het initiatief van partij uit vrije wil aan tot het doen van leveringen zoals in de contractuele overeenkomst is geformuleerd, beiden hebben ingevolg elk hun verplichting tot het

wederzijds presteren zoals in de contractuele overeenkomst is geformuleerd, partij en wederpartij mogen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid elkaar aanspreken op de wederzijds aangegane verplichting(en), ingeval van overmacht, hetzij bij de partij, hetzij bij de wederpartij, hetzij bij beiden, stellen partijen elkaar te allen tijde in staat om tot een levensvatbare afwikkeling van de overeenkomst te komen conform art. 6:2BW, 6:74BW, 6:75BW, 6:258BW, afwikkeling houdt in dat de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid wordt beëindigd -of- al dan niet aangepast op een wederzijds opnieuw overeengekomen afspraak wordt voortgezet;


§ 03. Rechtsgeldige verbintenissen betreft uitsluitend verbintenissen die uit eigen vrije keus in volkomen overeenstemming met de wederpartij in wederzijds goedvinden zijn aangegaan, alleen dat is een rechtmatige verbintenis en als zodanig een rechtens afdwingbare verbintenis, al het overige is wederrechtelijk en onrechtmatig;


§ 04. Rechtsgeldige verbintenissen omvat ook de zogenaamde éénzijdige rechtshandeling waarmee contractant die deze Voorwaarden stelt zich aan wederpartij verbindt;


§ 05. Wederpartij betreft te allen tijde de hoogstgeplaatste bestuurder van welke rechtsvorm dan ook, hij of zij is en blijft te allen tijde hoofdelijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk en alle bedrijfstegoeden alsmede alle andere tegoeden waarin de hoogstgeplaatste bestuurder persoonlijk belanghebbend is, al deze tegoeden zijn beschikbaar voor schade-compensatie ingeval van wanprestatie. Rechtsvormen, betreffende alle handels-entiteiten die wederpartij in gebruik heeft, geen enkele hiervan uitgezonderd, is de vorm van rechtspersoonlijkheid –met of zonder naam– die slechts dekking geeft aan de allerhoogste bestuurder voor aansprakelijkheid op gevolgen waar hij of zij redelijkerwijs geen invloed kon hebben (brand, oproer, oorlog, natuurrampen, kernrampen etc.) maar niet het handelen binnen de betreffende rechtsvorm zelf wat in strijd is met deze Algemene Burgerlijke Voorwaarden;


Sui-Iuris verklaart aldus


§ 1.1 Ik, Sui-iuris, Notabel, voornamelijk gekend als [Voornaam] is degene die deze Voorwaarden stelt, ik ben degene die te allen tijde uit eigen vrije keus met gebruikmaking van mijn Burger-ID handelsnaam [Achterna(a)m(en)] en in volkomen overeenstemming met enige andere partij een rechtshandelen in Burgerrecht aangaat conform art. 3:33BW, ik ben nimmer akkoord met het aangaan van enige verbintenis -in welk recht dan ook- waartoe ik voorafgaand uit eigen vrije keus en in volkomen overeenstemming niet mijn uitdrukkelijke wil heb verklaard; als uitdrukkelijke wil geldt eveneens enige betaling die ik uit eigen vrije wil aan de andere partij heb voldaan, die partij kan zowel een privaatrechtelijke, een publiek-privaatrechtelijke als een publiekrechtelijke organisatie betreffen; betaling(en) door mij gedaan aan een andere partij die ik niet uit vrije wil heb verricht maar als gevolg van druk en dwang -of buiten mijn macht zijn gedaan (in het geval van beslaglegging) zonder dat ik hier voorafgaand conform art. 3:33BW mijn wil toe heb verklaard zijn en blijven te allen tijde onverschuldigde betalingen, ook alle andere betalingen die zonder mijn voorafgaand wilsuiten conform art. 3:33BW zijn en blijven te allen tijde onverschuldigde betalingen; al het Civielrechtelijk handelen is onvoorwaardelijk en zonder uitzonderingen aan het rechtsprincipe onderworpen van het art. 1:1BW, lid 1.,‘Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.’ en lid2.; ‘Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.’ Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van mijn wil conform art. 3:33BW; is er slechts een natuurlijke verbintenis die onvoorwaardelijk en zonder uitzonderingen aan het rechtsprincipe onderworpen van het art. 6:3BW, 'Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.' Geen enkele Partij is hiervan ontheven, het rechtshandelen middels onrechtmatige daad, begaan door diegene, is geen rechtshandelen maar levert te allen tijde grondslag voor directe vergoeding van de schade, de vergoeding van schade is opeisbaar vanaf het moment dat de ander de schade hiervan ondervindt, of vanaf het allereerste moment dat de ander de schade opmerkt, ongeacht het tijdstip waarop de schade is aangevangen, altijd is de schade opeisbaar vanaf het allereerste moment dat deze schade is aangevangen; art. 6:162BW. Weten is Geweten, deze Voorwaarden kunt ‘U’ verwerpen, door de betreffende transactie, aankoop, of contract te weigeren met ondergetekende, echter, zodra u de betreffende transactie, aankoop of contract die ondergetekende met u wenst aan te gaan niet verwerpt binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende transactie, aankoop of contract, daarmee aanvaardt u deze Voorwaarden totaal als zijnde superieur aan uw Leveringsvoorwaarden door de transactie, aankoop, of contract te zijn aangegaan met degene, zijnde Partij, hij of zij –‘IK’–, die deze Voorwaarden aan u stelt; waarbij door hem of haar is gesteld dat u deze Voorwaarden; al het onderstaande en bovenstaande naar de letter heeft begrepen en verstaan tot naleving; u kunt zich vanaf het moment van rechtshandelen (bekrachtiging van) tot transactie, aankoop, of contract is een overeenkomen met Partij, u, Wederpartij, kunt zich nimmermeer beroepen op het feit dat als zouden deze Voorwaarden zodanige bepalingen bevatten dat u deze niet hoefde te verwachten.


§ 1.2 Rechtspersonen waarvan de wederpartij(en) gebruik maken worden enkel en alleen door mij - Ik, Sui-iuris, Notabel, [Voornaam] geaccepteerd als mijn wettige handelspartner wanneer de hoogstgeplaatste bestuurder van die rechtspersoon erkent direct hoofdelijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk te zijn voor al het beleid en uitvoering binnen de onderhavige rechtspersoon omdat hij als hoogstgeplaatste bestuurder van die rechtspersoon erkent dat die rechtspersoon een juridische fictie is die niet kan handelen en spreken en dat de hoogstgeplaatste bestuurder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ook niet zal afschuiven op een lager geplaatste of andere derde die hij voor het beleid en/of uitvoering binnen de onderhavige rechtspersoon heeft ingeschakeld. Overname van de onderhavige rechtspersoon door andere handelsentiteiten houden de overeenkomst tussen partijen ongewijzigd in stand onder superioriteit van deze versie Algemene Burgerlijke Voorwaarden;


§ 1.3 Het is nadrukkelijk verboden om mijn persoonsgegevens en daarmee verbonden data ter beschikking van derden te stellen; waarin begrepen deze unieke (persoonsgebonden) BAV-code [zonder tussenruimte individueel nr twaalf cijfers], deze vermeld ik uitsluitend zodra ik een rechtens afdwingbare verbintenis onderteken op papier of te kennen geef een dergelijke verbintenis op mogelijk welke andere denkbare wijze ook met u aan te willen gaan; strikt conform Automatisme 7), Privacy 8);


aldus gesteld,

[H.(Harry) B. van Voorbeeld] namens deze


Ik, Sui-Juris Notabel; Harry geboren op 11-09-1977 te Utrecht

NL  Partijen hebben al het bovenstaande volledig begrepen en verstaan en in dit begrip en verstaan accepteren partijen zonder voorbehoud de naleving van deze Algemene Burgerlijke Voorwaarden.

E    The parties have fully comprehend and understood all of the above, and in such comprehending and understanding, the parties unreservedly accept compliance with these General Civil Conditions.

Speciale actie:
In de maand maart bij alle producten een cadeautje

m.u.v. losse aanschaf van MijnBAV.Link certificaat

Registreer MijnBAV.Link los
of combineer met één van de bundels

MijnBAV.Link€ 11,00
Eenmalig

MijnBAV.Link certificaat

Speciale ACTIE!
MijnBAV.Link
+ N.B.O. Lidmaatschap

€ 17,00 (eenmalig)
Jaarlijkse verlenging NBO
Lidmaatschap á € 11,00

MijnBAV.Link certificaat


+ N.B.O. Lidmaatschap"
Speciale ACTIE!
MijnBAV.Link
+ Juridisch boek

€ 30,00
Eenmalig
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-

MijnBAV.Link
+ Juridisch boek
+ N.B.O. Lid


€ 37,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid á € 11,00
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ N.B.O. LidmaatschapMijnBAV.Link
+ Juridische training€ 55,00
Eenmalig

+ Juridische training
   'Leer uw RECHT'

    met rollenspellen

+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-MijnBAV.Link
+ Juridisch boek
+ Juridische cursus


€ 79,00
Eenmalig
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ Juridische training
   'Leer uw RECHT'
    met rollenspellen'

MijnBAV.Link
+ Juridisch boek
+ Juridische cursus
+ N.B.O. Lid

€ 85,00 (eenmalig)
Jaarlijks NBO lid á € 11,00
Excl. verzendkosten

Juridisch boek
'Ken uw RECHT'


+ gratis MijnBAV.Link
   ter waarde van €11,-
+ Juridische training
   'Leer uw RECHT'
    met rollenspellen
+ N.B.O. Lidmaatschap